*  

Bob & Ray - vocals

SHORTY SHORTY

**********