*  

Eddie Bush - vocal

HEY BABY DOLL

**********